Dekret o Komunii Świętej
pod obiema postaciami

5 lat temu - Olek

Abp Damian Zimoń
Metropolita Katowicki

DEKRET
W SPRAWIE KOMUNII ŚWIĘTEJ POD OBIEMA POSTACIAMI

Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego podkreśla wartość Eucharystii dla życia Kościoła i jego członków. Rok Eucharystii ma pogłębić uczestnictwo wiernych w tej Wielkiej Tajemnicy Wiary. Celem pogłębienia wśród wiernych przeżywania zbawczej Ofiary Chrystusa i Uczty paschalnej, uwzględniając prawo liturgiczne, zachęcam wszystkich duszpasterzy do korzystania z możliwości przewidzianych przez prawo powszechne w dopuszczaniu do Komunii świętej pod obiema postaciami możliwie najszerszego kręgu wiernych. Nr 283 Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego zezwala, by Komunię świętą pod obiema postaciami mogły przyjmować następujące osoby:

a) kapłani, którzy nie mogą celebrować ani koncelebrować;

b) diakon i usługujący, którzy pełnią swoje funkcje we Mszy świętej;

c) członkowie zgromadzeń w Mszy konwentualnej oraz Mszy zgromadzenia, alumni seminarium, uczestnicy
rekolekcji lub zebrania jakiegoś zespołu duszpasterskiego.

Oprócz sytuacji przypominanych od lat w Kalendarzu liturgicznym archidiecezji katowickiej, korzystając z uprawnień wynikających z nr. 283 Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego zezwalam, aby każdy kapłan przewodniczący liturgii Mszy Świętej, jeżeli po roztropnym rozeznaniu uzna to za wskazane ze względu na dobro duchowe wiernych, po uprzednim ich przygotowaniu, udzielał Komunii świętej pod obiema postaciami także w innych okolicznościach.

Szczególny charakter ma liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, dlatego zalecam, aby w te dni Komunia święta w parafiach i wspólnotach była udzielona pod obiema postaciami. Przy udzielaniu Komunii Świętej pod obiema postaciami należy przestrzegać przepisów zawartych w nr. 281-287 nowego Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego oraz nr. 100-107 instrukcji Redemptionis sacramentum.

Katowice, dnia 21 grudnia 2004 r.
VA I – 6659/04


Oryginał -> TUTAJ